A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Куликівська громада
Чернігівська область, Куликівський район

Положення про постійні комісії селищної ради

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                        рішення селищної ради від 22 листопада 2017 року

                        «Про Положення про постійні комісії Куликівської селищної ради»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Куликівської селищної ради Куликівського  району

Чернігівської області сьомого скликання

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постійні комісії є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання селищної ради, здійснення контролю за виконанням її рішень.

  1. 1.Загальні  положення

 

Стаття 1

Перелік, повноваження, функціональна спрямованість постійних комісій селищної ради та порядок їх утворення визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом роботи селищної ради та цим Положенням.

Стаття 2

Порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом роботи селищної ради та цим Положенням із урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями селищної ради.

Стаття 3

Селищна рада приймає рішення щодо утворення постійних комісій новообраної ради на строк її повноважень.

Стаття 4

Питання обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішуються селищною радою виключно на пленарних засіданнях ради.

Стаття 5

Постійні комісії обираються радою не пізніше ніж на другій сесії з числа депутатів селищної ради у складі голови і членів комісії на строк повноважень ради.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносить голова селищної ради.

Заступник голови постійної комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар селищної ради.

Стаття 6

При обранні постійних комісій голосування може проводитися в цілому по всьому складу комісії чи по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 7

У Куликівській селищній раді сьомого скликання на строк її повноважень створено три постійні комісії:

- з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності;

-з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, екології та аграрних питань;

-з гуманітарних питань.

Стаття 8

Депутат селищної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Усі члени постійної комісії мають рівні права. Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 9

Постійні комісії селищної ради є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

Голова селищної ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Стаття 10

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, колективного обговорення, вирішення питань та прийняття рішень.

 

2.  Функції  та  повноваження  постійних  комісій  селищної  ради

Стаття 11

Постійні комісії за дорученням ради, голови ради, секретаря ради, або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм, селищного бюджету та звіти про виконання програм і бюджету;

2) вивчають і готують питання про діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді та її виконавчому комітету органів, стан та розвиток відповідних галузей господарського комплексу та соціально-культурної сфери об’єднаної територіальної громади, а також інші питання, які вносяться на розгляд селищної ради;

3) розробляють проекти рішень селищної ради та готують висновки з відповідних питань.

На постійну комісію селищної ради з питань бюджету соціально-економічного розвитку та комунальної власності покладається обов’язок по забезпеченню підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, що здійснюється у випадках та порядку, передбаченому Законом України «Про Засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

На постійну комісію селищної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, екології та аграрних питань покладається обов’язок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами селищної ради конфлікту інтересів, надання цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Голови постійних комісій виступають на сесіях селищної ради з доповідями та співдоповідями по питаннях порядку денного пленарних засідань ради, які готували постійні комісії.

Стаття 12

Постійні комісії за дорученням селищної ради, голови селищної ради, її секретаря, або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді органів;

2) із питань, віднесених до відання селищної ради, вивчають діяльність районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб;

3) за результатами перевірки підприємств, установ та організацій подають свої рекомендації на розгляд їх керівників, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а в разі необхідності - на розгляд селищної ради;

4) вивчають і розглядають інші віднесені до відання селищної ради питання.

Стаття 13

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують відповідні висновки з цих питань.

Стаття 14

Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради та власних рекомендацій.

Стаття 15

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 16

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійні комісії у встановлений ними строк.

Стаття 17

Постійні комісії можуть вносити пропозиції щодо розгляду на сесії ради питань, які віднесені до компетенції селищної ради.

Стаття 18

Постійні комісії періодично на пленарних засіданнях звітують перед селищною радою про свою діяльність.

 

3. Організація  роботи  постійних  комісій  селищної  ради

Стаття 19

Основною формою роботи постійних комісій є засідання.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правомочне, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Присутність членів комісії на засіданні обов'язкова.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

Стаття 20

Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Стаття 21

Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та їх філіалами і відділеннями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 22

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

Із питань, що стосуються організації роботи комісії, приймаються рішення.

Висновки, рекомендації і рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 23

Голосування здійснюється особисто членами постійної комісії. Підрахунок голосів здійснює секретар постійної комісії.

Стаття 24

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб, які присутні на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів і запрошених, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст їх виступів;

- документи, які розглянуті на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки і рішення.

До протоколу додаються розглянуті постійною комісією документи.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються у встановленому порядку, а також оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 25

У засіданнях постійних комісій можуть брати участь депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу, а також на запрошення комісії депутати інших рад, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань, трудових колективів. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

Стаття 26

Діяльність постійної комісії здійснюється на основі плану роботи. План роботи комісії обов'язково узгоджується з планом роботи селищноїї ради. План роботи постійної комісії затверджується на засіданні комісії.

Стаття 27

Засідання постійних комісій скликаються головою комісії відповідно до затверджених планів роботи комісій або за дорученням селищної ради, голови селищної ради, секретаря ради та за власною ініціативою.

Стаття 28

Постійні комісії для вивчення питань, які вносяться на їх розгляд, розробки проектів рішень селищної ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із складу депутатів комісії з залученням спеціалістів і представників громадськості.

Підготовча комісія і робоча група подають напрацьовані ними матеріали на розгляд постійної комісії.

Постійні комісії можуть створювати спільні підготовчі комісії і робочі групи.

Стаття 29

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій селищної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, або секретаря розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. За рішенням постійних комісій, у разі необхідності, спільне засідання можуть вести голова або секретар селищної ради.

При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 30

Із метою вивчення питань безпосередньо на місцях постійні комісії за дорученням ради, голови або секретаря ради, а також за власною ініціативою можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 31

Голова постійної комісії:

- скликає та веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії і контролює їх виконання;

- забезпечує складання плану роботи комісії та належну підготовку засідань комісії;

- представляє комісію у відносинах із іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, їх філіалами та відділеннями, а також виборцями;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- запрошує для участі в засіданнях комісії представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістів, представників громадських об'єднань;

- інформує членів комісії про виконання рекомендацій комісії;

- підписує документи постійної комісії;

- за дорученням комісії виступає з доповідями і співдоповідями на пленарних засіданнях ради.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 32

Заступник голови постійної комісії:

- виконує за дорученням голови комісії окремі його функції та завдання по підготовці питань на засідання постійної комісії;

- допомагає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів;

- виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності.

Стаття 33

Секретар постійної комісії:

- веде протоколи засідань і діловодство комісії;

- забезпечує підготовку питань, необхідних документів та матеріалів, які стосуються діяльності комісії;

- веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії даних їм доручень;

- підписує протоколи засідань комісії;

- контролює виконання планів роботи постійної комісії.

Стаття 34

Члени постійної комісії зобов'язані:

- бути присутніми на засіданні постійної комісії, до складу якої вони обрані;

- брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій і робочих груп;

- виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

Члени постійної комісії мають право:

- вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань у відповідності до чинного законодавства;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій та висновків постійної комісії, а також у підготовці проектів рішень ради.

Стаття 35

Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інформаційне обслуговування постійних комісій та забезпечення їх функціонування здійснює апарат ради об’єднаної територіальної громади. За кожною постійною комісією закріплюється куратор із числа працівників апарату селищної ради.

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь