Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

  • 470

Управління освіти, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

керівника Виблівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради;

- керівника Дрімайлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Куликівської селищної ради.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

- стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

 

Основні завдання та обов’язки.

1. Директор закладу загальної середньої освіти здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво закладом освіти.

2. Представляє заклад в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами закладу в установленому порядку; відповідає за збереження матеріально-технічної бази закладу.

3. Керує педагогічною радою, організовує методичне забезпечення освітнього процесу, затверджує внутрішні нормативні документи.

4. Здійснює проведення добору та розстановки кадрів; подає на затвердження відповідному органу управління освітою штатний розпис закладу; затверджує посадові (робочі) інструкції працівників, розподіляє педагогічне навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); встановлює відповідно до законодавства розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладу.

5. Несе відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

6. Зараховує учнів до закладу загальної середньої освіти. Забезпечує загальне обов'язкове навчання дітей у закріпленій за закладом загальної середньої освіти території обслуговування.

7. Сприяє діяльності учительських (педагогічних) організацій та методичних об'єднань, регулює діяльність громадських, в тому числі дитячих і молодіжних організацій.

8. Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

9. Організовує атестацію педагогічних працівників закладу освіти та створює умови для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

10. Сприяє соціальному захисту учнів та вихованців; захищає законні права та інтереси (особисті, майнові, житлові, трудові та ін.) вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, вживає заходів щодо створення їм умов для підтримки родинних зв'язків.

11. Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій здобувачів освіти та працівників закладу.

12. Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності; відповідає за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та протипожежної безпеки.

13. Створює належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів.

14. Несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за виконання закладом освіти державних стандартів освіти, якість освіти випускників; охорону життя і здоров’я учнів (вихованців) та працівників під час освітнього процесу, дотримання їх прав і свобод.

15. Здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють).

16. Використовує в роботі комп’ютерну техніку і програмне забезпечення для створення, зберігання й обробки інформації.

 

Директор закладу загальної середньої освіти повинен знати:

- Конституцію України;

- Закони України;

- акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі;

- накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України;

- Декларацію прав і свобод людини;

- Конвенцію про права дитини;

- інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти;

- державну мову (регіональні мови або мови меншин);

- педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну;

- досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики;

- основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності закладів загальної середньої освіти;

- законодавства про працю;

- форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються такі документи:

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), у разі наявності присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- згоду на відеофіксацію;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами Ф140/о та Ф122/о;

- 2 фотокартки (4*6 см.);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка подає документи для участі в конкурсі.

Документи приймаються протягом 24 календарних днів від дня оголошення конкурсу до 23 жовтня 2019 року включно за адресою:

смт. Куликівка,  вул. Пирогова, буд.5А, телефон 0979626985.

Зразок заяви