A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Куликівська громада
Чернігівська область, Куликівський район

Регламент роботи Куликівської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням  Куликівської селищної ради

                                                                                                                                       від  20 грудня 2017 року №32

                                                                                              

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

КУЛИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Куликівської селищної ради

1.1. Куликівська селищна рада (далі-Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Куликівську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, у  межах, визначених чинним законодавством України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Рада є юридичною особою, діє у межах наділених власних повноважень самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.    

Рада не є платниками податку, як неприбуткова установа, та одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед посадових осіб та працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), депутатів, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- активи Ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.4. Регламент роботи селищної ради (далі – Регламент ) – це нормативний акт, затверджений Радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій, повноваження селищного голови, секретаря ради, заступників селищного голови, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, а також виконавчого комітету і посадових осіб та органів ради у здійсненні Радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування ” та іншими законами.

1.5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.6. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки і гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності і відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її постійних комісії реалізується шляхом розміщення її рішень на офіційному сайті Ради або публікації в місцевій пресі, або на дошці оголошень селищної ради або у інший визначений Радою спосіб.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності роботи Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Плани роботи Ради складаються з врахуванням пропозицій селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищного голови, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів селищної ради і затверджуються рішенням Ради.

Стаття 5. Повноваження Ради

5.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

5.2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

5.2.1. затвердження регламенту Ради;

5.2.2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій Ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

5.2.3. утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

5.2.4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування України»;

5.2.5. затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

5.2.6. утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів Ради;

5.2.7. затвердження плану роботи Ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

5.2.8. заснування аудіовізуальних (електронних засобів масової інформації відповідної Ради, призначення і звільнення їх керівників;

5.2.9. заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів Ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної Ради;

5.2.10. прийняття рішення про недовіру  селищному голові;

5.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів Ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

5.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Раді, виконання ними доручень Ради;

5.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

5.2.14. прийняття рішень, щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради в порядку, встановленому законом;

5.2.15. скасування актів виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням селищної Ради, прийнятим у межах її повноважень;

5.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  селищного голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

5.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та  селищного голови;

5.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

5.2.20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

5.2.21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

5.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

5.2.23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

5.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

5.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

5.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

5.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

5.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

5.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

5.2.30. прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

5.2.31. визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора;

5.2.32. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

5.2.33. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

5.2.34. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

5.2.35. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада  селища у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

5.2.36. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада селища;

5.2.37. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

5.2.38. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

5.2.39. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

5.2.40. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

5.2.41. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території  селища нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

5.2.42. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права  до надання безоплатної первинної правової допомоги;

5.2.43. заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

5.2.44. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначних Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

5.2.45. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

5.2.46. затвердження договорів, укладених  селищним головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

5.2.47. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

5.2.48. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

5.2.49. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

5.2.50. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

5.2.51. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

5.2.52. затвердження Статуту територіальної громади;

5.2.53. затвердженні відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

5.2.54. прийняття рішень щодо виконання положень статей 7,11,12,20,24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

5.2.55. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

5.2.56. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

5.2.57. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата Ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Ради;

5.2.58. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

5.2.59. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5.2.60. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;

5.2.61. встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

5.2.62. утворення старостинських округів;

5.2.63. затвердження Положення про старосту;

5.2.64. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням селищного голови, у разі його відсутності - секретаря селищної ради або заступників селищного голови ) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об′єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане слово виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться  в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: вулиця Миру, б.67, смт Куликівка Чернігівської області .

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутнім голова районної державної адміністрації, голова районної ради, за запрошенням Ради – прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв′язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється  в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов′язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

9.3 Рішенням Ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

9.4. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

9.5. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень селищному голові, а у разі його відсутності – секретарю селищної ради та виконкому або першому заступнику селищного голови.

РОЗДІЛ II ОРГАНЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка  пленарних засідань

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1. Перша сесія новообраної Ради скликається селищною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова селищної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний голова.

10.2. У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова селищної територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості трьох-п′яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 11. Порядок денний першої сесії Ради

11.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1 інформація голови селищної територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та селищного голови і визнання їх повноважень;

11.1.2. про обрання селищного голови;

11.1.3. про обрання секретаря Ради;

11.1.4. про обрання заступників селищного голови.

11.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 12. Форми роботи ради

12.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов′язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Розпочинається засідання Ради об 11-й годині і закінчується не пізніше 17-ї. Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години безперервної роботи на 20 хвилин.  Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.  Рішення про одноразові зміни часу роботи приймаються у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

13.2. Засідання Ради може бути призупинене  та продовжене в наступний  або інший день  за пропозицією селищного голови. На цей час оголошується перерва  в засіданні.  Рішення про оголошення  перерви приймається  Радою у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

13.3. Кожне пленарне засідання Ради у разі наявних технічних можливостей  починається і закінчується Гімном України.

Стаття 14 Порядок скликання сесії Ради

14.1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються селищним головою. Рішення про скликання сесій приймається у формі розпорядження, яке доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 (десять) днів до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд Ради, а у виключних випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що виносяться на розгляд. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію, сесія скликається секретарем селищної ради.

14.2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

            14.3. У разі якщо посадові особи, зазначені в п. 14.1. Регламенту у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, або у разі якщо такі посади є  вакантними сесія може бути скликана депутатами, які становлять одну третину складу Ради.

14.4. У разі проведення позачергової сесії чи внесення селищним головою до порядку денного питань під час роботи сесії, документи надаються депутатам під час пленарного засідання. Селищний голова особисто доповідає по даному проекту рішення, зачитує його в повному обсязі та аргументує необхідність його прийняття.

14.5. Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених п.14.1. Регламенту, - секретар Ради, у випадку, передбаченому п.14.3. Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія - один з депутатів, що входить до її складу.

14.6. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

14.7. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою, секретарем селищної ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою Куликівської районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14.8. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.14.3. Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

14.9. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному сайті Ради або публікується в місцевій пресі, чи розміщується на дошці оголошень селищної ради.

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться селищним головою, депутатами, постійними комісіями, головою районної державної адміністрації, головою районної ради. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття сесії.

15.2. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради або в місцевій пресі або ж на дошці оголошень селищної ради.

15.3. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як за 20 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п.15.13 цієї статті.

15.5. Проекти рішень Ради селищний голова або у разі його відсутності – секретар селищної ради (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному п. 14.3. Регламенту, - уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до юридичного відділу Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, спеціаліст юридичного відділу візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням селищного голови юридичний відділ розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

15.6. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Куликівської селищної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

15.7. Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії Куликівської селищної ради, безпосередньо пов′язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.

15.8. Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються селищним головою або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

15.9. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових органів, які Рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов′язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

15.10. Розділ «Різне» може включатись до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання: дострокового припинення повноважень посадових осіб Ради, які перебувають на виборних посадах, притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності, питання, пов′язані з розпорядженням майном або коштами тощо.

15.11. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається постійними комісіями Ради. За наслідками розгляду постійними комісіями проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

15.12. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

15.12.1. проектів, розроблених фракціями - керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

15.12.2. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями - голова комісії або уповноважена комісією особа.

15.13. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

15.14. У виняткових випадках, після видання розпорядження селищного голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до селищного бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд Ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), селищного голови.

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

16.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

16.5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

            17.1. Реалізацію повноважень Ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності селищна рада покладає  на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (відповідальна комісія).

17.2. Регуляторний акт – це прийнятий Радою нормативно–правовий акт /рішення/, який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та встановлює, змінює чи скасовує права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.          Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі і організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

17.3. Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акту, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

17.4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснене таке відстеження.

         17.5. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюються в рамках підготовки та затвердження плану роботи Ради та виконавчого комітету в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом, з урахуванням вимог частини третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         17.6. У пропозиціях про внесення питань на розгляд Ради або виконавчого комітету обов’язково відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.

         17.7. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу  регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         17.8. У разі внесення на розгляд сесії Ради або її виконавчого комітету проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

         17.9. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд Ради, подається до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності для вивчення та надання висновків про відповідність регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

17.10. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект регуляторного акта при внесенні на розгляд сесії Ради чи її виконавчого комітету, відповідальна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 вище зазначеного Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

17.11. Висновки відповідальної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в Раді(далі профільна комісія) за винятком випадків, коли відповідальна комісія є профільною постійною комісією, або до виконавчого комітету, якщо цей регуляторний акт буде ним прийматись.

17.12. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної комісії, а при представленні на засіданні виконавчого комітету селищний голова або секретар селищної ради доводить до відома членів виконкому висновки відповідальної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         17.13. За рішенням Ради або відповідальної постійної комісії ради:

17.13.1.оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради, можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Ради.        

17.14. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням Ради або відповідальної постійної комісії Ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії Ради, якщо інше не встановлено у рішенні Ради чи відповідальної постійної комісії.    17.15. Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичним та юридичним особам, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії Ради.

         17.16. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

17.16.1. відсутній аналіз регуляторного впливу;

17.16.2. проект регуляторного акта не був оприлюднений.

         17.17. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою чи її виконкомом, забезпечуються виконавчим комітетом Ради.

         17.18. Регуляторний акт, прийнятий Радою чи її виконавчим комітетом, оприлюднюється на офіційному веб – сайті Ради або на сторінках місцевої преси, або у іншій спосіб, визначений Радою не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення.

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

18.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває селищний голова  або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводиться, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

18.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки-особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, визначеній законодавством України.

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

19.1 На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні.

19.2. За загальним правилом реєстрація депутатів здійснюється у друкованому реєстрі, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

19.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливо у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін,  погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

20.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

20.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

20.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

20.1.3. організовує розгляд питань;

20.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

20.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

20.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговорені питань;

20.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

20.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

20.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

20.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

20.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

20.1.12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради, як ( в окремих випадках такі повідомлення головуючий може роботи і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

20.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

20.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 21. Секретаріат пленарного засідання

21.1. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступників) може обиратися секретаріат пленарного засідання у кількості, як правило, двох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

21.2. Секретаріат пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі.

Стаття 22. Лічильна комісія та лічильна група

22.1. Для підрахунку голосів при проведенні голосувань передбачених п.36.1. статті 36 Регламенту обирається лічильна група з числа депутатів Ради.

22.2. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємногоголосування за допомогою бюлетенів, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

22.3. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

22.4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

22.5. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

22.5.1. поставлено на голосування питання про недовіру;

22.5.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

22.5.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

22.5.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

22.5.5. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 Стаття 23. Порядок оголошення питань порядку денного сесії

23.1. Головуючий на пленарному засідання Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

23.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 24. Порядок надання слова

24.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, також виголошуються з трибуни.

24.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

24.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.

24.4.Запис на виступ з будь-кого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст.25 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючими на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

24.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

24.6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

24.6.1. з мотивів голосування;

24.6.2. для оголошення процедурного питання;

24.6.3. для репліки;

24.6.4. для застережень.

24.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1(однієї) хвилини.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії Ради

25.1. Для доповіді надається до 30 хвилин, для співдоповіді - до 10 хвилин.

25.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

25.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формуються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих фракцій та груп. Депутат Ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні Ради.

25.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

25.5. Для повторних виступів у обговоренні,а також для виступів щодо  постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

25.6 Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

25.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

25.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

25.9. Попередження про закінчення часу для виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу ( а в разі виступу депутата з місця – за 10 секунд). За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

25.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 26. Право депутата на виступ

26.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступити без дозволу головуючого.

26.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, якщо інше не встановлене цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

26.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

26.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 27. Порядок розгляду та обговорення питання

27.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

27.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

27.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

27.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

27.2.3. виступи депутатів Ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісії, з приводу яких виступали і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

27.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

27.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

27.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

27.2.7. виступи депутатів Ради;

27.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

27.2.9. внесення депутатами Ради пропозицій,які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

27.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

27.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

27.2.12. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

27.2.13. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;

27.2.14. виступи депутатів Ради з мотивів голосування.

27.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендації постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні Ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 28. Закінчення обговорення питання

28.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

28.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 29. Загальні положення порядку голосування

29.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як  правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні  Ради оголошує про перехід до голосування.

29.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 30. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій, поправок

30.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

30.2. Відхилені Радою пропозиції поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 31. Вимоги до процедури голосування.

31.1. Після закінчення обговорення питання перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування. На голосування виносяться всі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли.

31.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

31.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради при відкритому поіменному голосуванні або у відведеному для таємного голосування місці у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

31.4. Перед початком поіменного голосування головуючий на пленарному засіданні інформує про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

31.5. Під час голосування з одного й того ж питання кожний депутат Ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується від голосування.

31.6. Головуючий на засіданні може відмовити поставити на голосування поправки депутатів, якщо запропонований текст не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням.

31.7. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), сесія, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Вибір прийнятної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів.

31.8. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки (у тому числі і на пленарному засіданні), вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах.

31.9. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні подаватися у письмовій або усній формі, оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

31.10. Депутат, селищний голова бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.

31.11. Рішення Ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо Рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу Ради, воно набирає чинності.

31.12. Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного Ради рішення не прийняте, повторне голосування (переголосування) з цього питання можливе за умови його підтримки не менше однієї третини депутатів Ради загального складу Ради.

Окрім цього, повторне голосування (переголосування), але не більше двох разів, може бути проведено за ініціативою головуючого на пленарному засіданні Ради у випадку, якщо якась частина депутатів Ради не брала участь у голосуванні або не зорієнтувалася по змісту пропозиції чи поправки до проекту рішення Ради, з якого було проведено голосування.

31.13. Якщо проект рішення Ради не прийнятий і після повторного голосування (переголосування), то він знімається з розгляду Ради або переноситься на наступне пленарне засідання Ради для повторного розгляду.

31.14. На депутатів Куликівської селищної ради та селищного голову поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції».

31.15. У разі виникнення конфлікту інтересів депутати Ради та селищний голова усно або письмово повідомляють про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів сесію Ради та вживають всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, а саме: не беруть безпосередньо участь під час прийняття відповідних рішень, пов᾽язаних з їх особистими майновими, немайновими інтересами чи інтересами близьких їм осіб.

31.16. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз′яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, екології та аграрних питань.

31.17. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

31.18. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує підсумки голосування про прийняття або відхилення рішення.

31.19. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 32. Загальні вимоги до рішення Ради

32.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів не заперечує не пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

32.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

32.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

32.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже вносилося на розгляд.

Стаття 33. Рішення Ради з процедурних питань

33.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засідання Ради.

33.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

33.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 34. Протокол сесії

34.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар селищної ради.

34.2. У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

34.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

34.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

34.2.3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

34.2.4. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів, які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд).

34.3. Протоколи сесії та прийняті нею рішення підписуються особисто головою селищної Ради, а у разі його відсутності -  секретарем селищної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 14.5.статті 14 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на їх засіданні.

34.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 35. Відкрите поіменне голосування.

35.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4, 16 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

35.2. Відкрите поіменне голосування (підрахунок голосів) здійснюється Лічильною групою, утвореною у порядку, передбаченому ст.22 цього Регламенту.

35.3. Результати поіменного голосування підлягають обов᾽язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті, або на дошці оголошень Ради та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації"». Результати поіменного голосування є невід᾽ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 36. Загальні положення про таємне голосування

36.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

36.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє секретар селищної ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

36.3. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія.

36.4. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст.22 Регламенту.

36.5. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

36.6. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання.

36.7. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 37. Вимоги до бюлетенів для таємного голосування.

37.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання,  призначення, затвердження, дострокове припинення  повноважень тощо.

37.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розумінні та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

37.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на секретаря селищної ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає селищний голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються секретарем селищної ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

37.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються секретарем селищної ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

37.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються секретарем селищної ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

37.6. Недійсними вважаються бюлетені:

37.6.1. невстановленого зразка;

37.6.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

37.6.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.6.4. з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

37.6.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

37.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 38. Процедура таємного голосування

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про яке вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування визначає місце для таємного голосування (за наявності – кабіни для таємного голосування), опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля визначеного місця для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

38.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4. Голосування проводиться у визначеному місці для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат Ради (проставлення позначки навпроти  відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля  визначеного місця для таємного голосування.

Стаття 39. Повторне таємне голосування

39.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів Ради від загального складу Ради, голосування визначається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

39.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

39.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 40. Таємне голосування списком кандидатур

40.1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування  щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

40.2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному Радою, порядку.

40.3. Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.

40.4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з до обрання членів органу з новим висуненням кандидатів.

40.5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

41.1. Підрахунок депутатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

41.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

42.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначені результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями Ради

43.1. Рішення Ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

43.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк ведення цих актів у дію.

43.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ради або у місцевій пресі. За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті « Поліська правда» може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

43.4. Рішення Ради після його підписання реєструється в загальному відділі Куликівської селищної ради в журналі реєстрації рішень Ради. Рішенням Ради присвоюється номер відповідно до черговості їх прийняття на пленарному засіданні. Нумерація рішень розпочинається з початку відповідного скликання. Рішення Ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Всі рішення Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради.

Стаття 44. Внесення змін до рішень Ради

44.1. За мотивованим поданням селищного голови, секретаря селищної ради, заступників селищної голови, постійних комісій, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України» є ініціаторами проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

44.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.44.3 ст. 44 Регламенту.

44.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

44.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

44.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

44.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 45. Скасування рішень Ради

45.1. За мотивованим поданням голови Ради, секретаря селищної ради,  постійних комісій, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.2. Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.45.3 ст.45 Регламенту.

45.3. Рада не може скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

45.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

45.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

45.6 Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях селищної ради

46.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого - позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засідання Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання Ради.

46.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ III ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ ВЛАДИ

Глава 1. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ, ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Стаття 47Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря селищної ради, виконавчого комітету Ради, заступника(заступників) селищного голови.

47.1. Повноваження селищного голови, секретаря селищної ради, виконавчого комітету Ради, заступника (заступників) селищного голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2. Селищний голова, секретар селищної ради, заступник (заступники) селищного голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 48. Селищний голова

48.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади.

48.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

48.3. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

48.4. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на його засіданнях.

48.5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

48.6. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

48.7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

48.8. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та 2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

48.10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради, крім випадків дострокового припинення повноважень селищного голови відповідно доЗакону України"Про військово-цивільні адміністрації".

48.11.Секретар селищної ради тимчасово здійснює повноваження голови селищної ради з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

48.12. Повноваження селищного голови можуть бути припиненні достроково у випадках, передбачених ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

48.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного селищного голови.

48.14. Селищний голова:

48.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконаної влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

48.14.2. організує в межах, визначених за цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету.

48.14.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

48.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

48.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

48.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

48.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та виконавчого комітету;

48.14.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засідання Ради;

48.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

48.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних начальних закладів;

48.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

48.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

48.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

48.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

48.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням,  визначеним Радою;

48.14.16. представляє територіальну громаду, селищну раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

48.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

48.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження Ради;

48.14.19. веде особистий прийом громадян;

48.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

48.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

48.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

48.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

49.15. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

48.16. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

48.17. Селищний голова щорічно звітує селищній Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

48.18. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

48.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 49. Дострокове припинення повноважень селищного голови.

49.1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

49.1.1. його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень голови;

49.1.2. припинення його громадянства;

49.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

49.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

49.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

49.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

49.1.7. його смерті.

49.2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

49.3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийняти шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

49.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

49.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч.6 – 10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

49.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше  30 осіб для відкликання селищного голови.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання  селищного голови – не менше 10 осіб.

49.7 На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

49.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови – протягом 10 днів.

49.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови – протягом 10 днів з дня їх отримання.

49.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії радою більшістю голосів від її складу.

49.11. У разі прийняття Радою рішення відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

49.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради  Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України  головою обласної  державної адміністрації.

49.13. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

49.14. Повноваження селищного голови припиняється достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

49.14.1. з підстав, зазначених у п.1,2,5,6 ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

49.14.2. з підстав, зазначених у п.3,3ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення ради;

49.14.3. з підстав, зазначених у ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

49.14.4. у випадку, передбаченому ч.5 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

49.14.5. у випадку, передбаченому п.4 ч.1 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

Стаття 50. Секретар ради

50.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадський засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

50.2. Секретар ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією селищного голови.

50.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

50.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

50.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

50.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

50.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

50.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

50.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить селищний голова.

50.5. Секретар ради:

50.5.1. у випадку, передбаченому у ч.1 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови;

50.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести до розгляду Ради;

50.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

50.5.4. організовує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів.

50.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

50.5.6. за дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

50.5.7. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

50.5.8. організовує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

50.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

50.5.10. вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

50.6. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

50.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 51. Виконавчий комітет Ради

51.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

51.2. Після закінчення повноважень Ради селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

51.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

51.4. персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

51.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост сіл, (в.о. старост), а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

51.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради, старости.

51.7. Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова.

51.8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

51.9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для селищного голови.

51.10. Виконавчий комітет Ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

51.11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

Стаття 52.  Повноваження виконавчого комітету ради

52.1. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

52.2. Виконавчий комітет Ради:

52.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносять на розгляд Ради;

52.2.2 координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

52.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

52.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету Ради.

53.1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

53.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи не можливості здійснення ним цієї функції – першим заступником селищного головив міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

53.3. Засідання виконавчого комітету ради є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради.

54.1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

54.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

54.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.

54.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноосібно, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

54.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

Стаття 56. Порядок обрання заступника (заступників) селищного голови

56.1. Заступник (заступники) селищного голови обирається Радою в межах строку її повноважень за пропозицією селищного голови.

56.2. Рішення про обрання заступника селищного голови вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

56.3. У разі, коли кандидата на посаду заступника селищного голови не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 56.1 цієї статті. Кандидатура, що не набрала необхідної кількості голосів, може бути представлена на розгляд  Ради не більше двох раз.

Стаття 57. Повноваження заступника (заступників) селищного голови

57.1. Заступник (заступники) селищного голови приймається на посаду шляхом затвердження Радою і здійснює свої повноваження в ній на постійній основі.

57.2. За дорученням селищного голови його заступник (заступники):

57.2.1. координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

57.2.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади та районної ради;

57.2.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо співробітництва територіальних громад, а також щодо виконання спільних програм та договорів;

57.2.4. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об′єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ; організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

57.2.5. веде особистий прийом громадян та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

57.2.6. звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;

57.2.7. бере участь у розробці планів роботи Ради;

57.2.8. готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;

57.2.9. сприяє роботі депутатських груп, фракцій щодо здійснення в Раді їх функцій, координує роботу виконавчого комітету Ради;

57.2.10. організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Ради.

57.3. Заступник (заступники) селищного голови за дорученням селищного голови  виконує й інші обов’язки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування» та іншими законами.

57.4. Заступник селищного голови несе персональну відповідальність за стан справ на дорученій йому ділянці роботи.

Стаття 58. Порядок дострокового припинення повноважень заступника (заступників) селищного голови

58.1. Повноваження заступника селищного голови можуть бути достроково припинені за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради;

58.2. Рішення про дострокове припинення повноважень заступника селищного голови вважається прийнятим якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

58.3. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені у разі звернення з особистою заявою до Ради про складання ним повноважень заступника селищного голови. Зазначені повноваження заступника селищного голови припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

58.4. У випадках, коли повноваження заступника селищного голови  припиняються у зв’язку із набранням ухвали обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

58.5. У випадках, передбачених п.58.1.-58.3. цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника селищного голови з дня припинення її повноважень.

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 59. Загальні умови створення постійних комісій Ради

59.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.

59.2. Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані селищний голова, заступник селищного голови та секретар Ради.

59.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішується виключно на пленарних засіданнях Ради.

59.4. Селищна Рада сьомого скликання на строк своїх повноважень утворює три постійні комісії:

59.4.1. з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності;

59.4.2. з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, екології та аграрних питань;

59.4.3. з гуманітарних питань.

59.5. Засідання постійних комісій Ради протоколюється. Протоколювання здійснює за розпорядженням головуючого секретар постійної комісії Ради.

59.6. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

59.7. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішенням Ради.

Стаття 60. Склад постійних комісій Ради

60.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради з урахуванням представництва фракцій та груп.

60.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

60.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

60.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 61. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

61.1. За пропозицією селищного голови склад постійних комісій Ради обирається за списком.

61.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.

61.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій, прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради, номер округу депутата.

Глава 3. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 62. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

62.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

62.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

62.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

62.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

62.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

62.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

62.4.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії голову тимчасової контрольної комісії;

62.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

62.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

62.4.6. за необхідності – заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової комісії.

62.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 63. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

63.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської  фракції.

63.2. Тимчасова  контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

63.3. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної  комісії та залучені комісією для участі  в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка  стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 64. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

64.1. Після обговорення  результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи  такої або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

64.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

64.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів  роботи цієї комісії;

64.2.2. припинення повноважень Ради.

РОЗДІЛ IV ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 65. Правові засади діяльності депутатів  Ради

65.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

65.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради  на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні від організації політичних партій (виборчих блоків), а також шляхом самовисування.

65.3. Повноваження депутатів селищної ради починається з моменту оголошення  підсумків виборів селищною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії селищної Ради і закінчується в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків довгострокового припинення повноважень депутата селищної Ради.

65.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу  місцевого самоврядування.

65.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 66. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

66.1 Депутату Ради після визнання їх повноважень може надаватися : 

66.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане  селищною виборчою комісією;

66.1.2. посвідчення депутата Ради за підписом селищного голови;

66.1.3. нагрудний знак «Депутат селищної ради».

Стаття 67. Форми роботи депутата Ради    

67.1. Діяльність депутата в Раді  включає:

67.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

67.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

67.1.3. виконання доручень Ради та її органів;

67.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

67.1.5. роботу з населенням селища та відповідного  виборчого округу.

67.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до якого його обрано.

Стаття 68. Депутатські фракції та групи

68.1. Депутати Ради можуть об’єднуватися у депутатські групи та фракції.

68.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради.

68.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

68.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

68.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

68.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

68.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території  їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

68.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

68.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентам.

Стаття 69. Порядок утворення депутатських фракцій та груп    

69.1. Депутатські фракції  та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. 

69.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

69.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

69.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я селищного голови про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноваженні представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

69.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються секретарем селищної ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 70. Права депутатських фракцій та груп

70.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує селищна Рада.

70.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

70.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.

70.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Стаття 71. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

71.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

71.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник  повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 72. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

72.1. Селищний голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функції в Раді.

72.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи секретар селищної ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 73. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання  та депутатського звернення

73.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

73.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, селищного голови, до голови районної ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території  селища.

73.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання  не включається  до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

73.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності розташованих на території району, щодо здійснення певних дій вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань віднесених до їх компетенції.

Стаття 74. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

74.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило у письмовій формі і з питань, які віднесення до відання Ради.

74.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засідання Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів які його підписали.

74.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

74.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

74.5. На вимогу депутата (депутатів) які підписали запит головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування  необхідності такого запиту.

74.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, секретар селищної ради готує витяг зі протоколу пленарного засідання і направляється селищним головою  на розгляд постійної комісії Ради.

74.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

74.8. Депутатський запит, за необхідності обговорюється на пленарному засіданні Ради.

74.9. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата Ради.

Стаття 75. Відповідь на депутатський запит

75.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язанні у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

75.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати 1 місяць з дня одержання депутатського запиту.

75.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата розглядається на пленарному засіданні Ради.

75.4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

75.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

75.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою  відповіді на депутатський запит. Вони або уповноваженні ними мають право буди присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

РОЗДІЛ VСТАРОСТА

Стаття 76. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

76.1. Староста обирається жителями села (сіл), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

76.2. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

76.3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.

76.4. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою.

76.5. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

76.6. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим селищною радою.

76.7. Повноваження старости:

76.7.1 представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Ради;

76.7.2. бере участь у пленарних засіданнях Ради та засіданнях її постійних комісій;

76.7.3. має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях  Ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

76.7.4. сприяє жителям сіл відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

76.7.5. бере участь в організації виконання рішень Ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

76.7.6. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

76.7.7. вносить пропозиції до виконавчого комітету Ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

76.7.8. бере участь у підготовці проектів рішень Ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

76.7.9. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

76.7.10. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного селата інформує селищного голову, виконавчі органи Ради про його результати;

76.7.11. отримує від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

76.7.12. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

76.7.13. здійснює інші повноваження та має права, визначені законами України та Положенням про старосту села (сіл) Куликівської селищної об’єднаної територіальної громади.

76.8.При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, відповідальним – перед  Радою.

76.9. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста інформує раду про свою роботу.

Розділ VІ ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

            Стаття 77. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення Радою та її виконкомом повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально–технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

            77.1.Виконавчий  апарат селищної ради утворюється Радою.

            77.2. Структура і загальна чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються Радою за поданням селищного голови.

            77.3.Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату селищної ради призначає і звільняє селищний голова.

            77.4. Виконавчий апарат селищної ради за посадою очолює селищний голова.

            77.5.Виконавчий апарат селищної ради керується в своїй роботі Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, рішеннями Ради, розпорядженнями селищного голови, Регламентом селищної ради, посадовими інструкціями, затвердженими селищним головою. Перевибори керівників Ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників які затверджуються на виборні посади.

 

РОЗДІЛ VІІ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАДИ

            Стаття 78. Акти, прийняті Радою, селищним головою, виконавчим комітетом у межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання усіма розташованими на території органами державного управління, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, і організаціями, установами, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово  проживають на відповідній території. На вимогу Ради, селищного голови, виконавчого комітету, постійних та інших комісій ради керівники інших органів державного управління, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності, що розташовані на території Ради, зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради, та її органів, та надання відповідей на запити депутатів.

            78.1. Рада, селищний голова, виконавчий комітет, мають право звертатись до суду з позовом про визнання недійсними актів державного управління, не  підпорядкованих Раді підприємств, організацій і установ, які суперечать законодавству або утискують права ради.

79.2.Повноваження Ради можуть бути припинені достроково:

            78.2.1. за рішенням місцевого референдуму;

            78.2.2. в результаті її розпуску Верховною Радою України.

             78.3. Рада та її органи несуть відповідальність за законність та наслідки  прийнятих ними рішень. Спори про відновлення порушених прав, що виникають в результаті дій, чи бездіяльності Ради та її органів, посадових осіб, вирішується в судовому порядку.

             Стаття 79. Загальні збори громадян

               79.1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під’їзду, будинку, вулиці, села, селища, територіальної громади в цілому) для обговорення або вирішення питань життя територіальної громади. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори громадян, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян від відповідних територіальних утворень.

 

РОЗДІЛ VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 80. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

80.1.Регламент набирає чинності після прийняття рішення Радою про його затвердження.

80.2.Зміни та доповнення до Регламенту вносяться Радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів Ради.

80.3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Куликівський селищний голова                                                           Н.М.Халімон

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь