ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Куликівського селищного голови

від  31 грудня  2020 року № 150

                                                  

Порядок

доступу до публічної інформації  в Куликівській селищній раді

      Цей Порядок визначає організацію роботи відповідальної особи по забезпеченню права громадян до публічної інформації в Куликівській селищній раді, створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.

 1. Публічна інформація селищної ради

1.1. Порядок розроблений відповідно до  Закону України « Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України № 547/2011 від 05 травня 2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної  інформації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Куликівської селищної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. До публічної  інформації  селищної  ради відноситься  інформація, що створена в процесі виконання владних повноважень селищною радою, її виконавчим комітетом, постійними  депутатськими комісіями, селищним головою та посадовими особами, а саме:

 • рішення сесії селищної ради;
 • проекти рішень селищної ради;
 • рішення постійних депутатських комісій селищної ради;
 • рішення виконавчого комітету селищної ради;
 • проекти рішень виконавчого комітету;
 • розпорядження селищного голови з основної діяльності;
 • інформація про обсяг бюджетних коштів;
 • плани роботи Куликівської селищної ради та виконавчого комітету селищної ради;
 • інша інформація, передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 1. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, а також шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

2.1. Оприлюднення публічної  інформації щодо громадського обговорення та прийняття  регуляторних актів здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

2.2.1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси селищної ради;

2.2.2. Нормативно - правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню;

2.2.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у селищній раді;

2.2.4. Порядок складання та подання запиту на інформацію;

2.2.5. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається у селищній раді;

2.2.6. Порядки денні відкритих засідань колегіальних органів;

2.2.7. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;

2.2.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку селищної ради;

2.2.9. Графік прийому громадян;

2.2.10. Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів  зв’язку, адреса електронної пошти селищної ради;

2.2.11. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2.2.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

2.3.  Інформація, передбачена п.1.3. розділу  першого цього Положення та інформація, визначена  пунктом 2.2 цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа;

2.4.  Невідкладному оприлюдненню підлягає будь – яка інформація про загрозу життю, здоров’ю  та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються в зв’язку з цим;

2.5. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше;

2.6. Інформація з обмеженим доступом  має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше;

 

2.7. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб  та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

2.8. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

2.9. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений.

 

       3. Порядок доступу до інформації про особу

 

        3.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку,визначеному статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

        3.2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я , а також адреса, дата і місце народження, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України.

        3.3. В разі, якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації або надає інформацію, доступ до якої не обмежений. Якщо від  фізичної особи надходить згода на надання про неї інформації з обмеженим доступом, запитувачу надається відповідна інформація.

       4. Порядок реєстрації документів селищної ради

       4.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в селищній раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

                4.2. Система обліку документів ведеться в обсягах, передбачених статтею18 Закону України « Про доступ до публічної інформації»

        4.3. Реєстрацію документів в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію селищної ради.

 

       5. Порядок оформлення запитів на інформацію

 

        5.1. Запитувач має право звернутися до селищної ради протягом робочого часу в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.

       5.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

       Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою, нарочним) на вибір запитувача:

          поштою: 16300, вул. Миру,67 смт Куликівка Чернігівського району Чернігівської області; телефоном (04643) 2-12-56; електронною поштою kulikivska.selishna.rada@ukr.net; каб.№25 приміщення селищної ради).

       5.3. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою селищної ради з питань запитів на інформацію (додається). Ця форма також розміщується на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет та у відведеному місці для оформлення запитів на отримання публічної інформації в письмовому вигляді в приміщенні селищної ради.

       5.4. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

5.5. Запит на інформацію має містити: прізвище, ім’я, по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5.6. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

5.7. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

 6. Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них

6.1. Після отримання та реєстрації запиту та  напису селищним головою резолюції, запит повертається до відповідальної особи для внесення відміток в журналі обліку запитів та доводиться (передається) його виконавцю. Виконавець вивчає, аналізує запит, що містить відповідну інформацію і готує пропозицію селищному голові  по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується  перелік документів, які необхідно надати для запиту, їх обсяг та час для підготовки відповіді. Виконавець надає відповідь відповідальній особі не пізніше 3-х робочих днів з дати отримання запиту.

 

6.2. Відповідальна особа направляє відповідь на запит на  інформацію не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4.  У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа селищної ради з питань запитів на інформацію може продовжити  термін  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій  формі не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загально доступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою  в наданні інформації.

6.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.6. Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

6.6.1. Селищна рада не володіє і не зобов’язана  відповідно до її повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено  запит;

6.6.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, згідно ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

6.6.3. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п.5.5. розділу п’ятого цього Положення та частиною5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови, підпис.

6.8. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається  в письмовій формі.

6.9. У разі, якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але їй відомо, хто  нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому випадку відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником інформації.

 

6.10.  Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням  порядку оскарження прийнятого рішення.

6.11.У рішенні про відтермінування в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім’я , по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк; строк, у який буде задоволено запит; підпис. 

 

6.12. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Гід державних послуг. Банер