Додаток  

до рішення  шостої сесії Куликівської селищної ради сьомого скликання

                                                                       від 27 березня 2018 року № 156

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

(БЮДЖЕТ УЧАСТІ) В КУЛИКІВСЬКІЙ ОТГ

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження громадського бюджету Куликівської селищної ради як інструменту розвитку демократії, що сприяє розвитку самоврядування, громадської активності та залучає мешканців до розподілу коштів селищного бюджету.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

       - Громадський бюджет (бюджет участі) (надалі – громадський бюджет) – частина бюджету Куликівської селищної ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади ОТГ, відповідно до цього Положення та за процедурою, визначеною відповідною Програмою.

       - Куликівська об’єднана територіальна громада (ОТГ) – мешканці, які постійно проживають на території Куликівської селищної ради.

       - Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Куликівської селищної ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення.

        - Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення.

       - Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням Куликівського селищного голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в Куликівській ОТГ.

         - Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.

          - Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами Куликівської ОТГ шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді на офіційному сайті Куликівської селищної ради.

1.3. Фінансування проектних пропозицій громадського бюджету здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

1.4. Загальний обсяг громадського бюджету на наступний бюджетний рік складає не менше 0,5 відсотка затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду селищного бюджету на поточний бюджетний період. Абсолютний обсяг фінансування громадського бюджету визначається на дату установчого засідання Координаційної ради щодо старту прийому проектних пропозицій.

1.5. За рахунок коштів громадського бюджету у Куликівській ОТГ можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами Куликівської ОТГ.

1.6. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

1.7. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності Куликівської селищної ради.

1.8. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкореговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та телефоном). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

2. Порядок утворення та функції Координаційної ради

2.1. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням селищного голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету в Куликівській ОТГ. До складу Координаційної ради входить не більше 21 особи, що обираються з числа представників Куликівської ОТГ.

2.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням селищного голови на основі пропозицій від представників Куликівської ОТГ.

2.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

2.4. Функції Координаційної ради:

- приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;

- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету;

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

- визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до даного Положення;

- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету;

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях селищної ради;

- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Куликівської селищної ради про час та місце проведення засідання.

2.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

2.6. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження Куликівським селищним головою.

2.7. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.8. Координаційна рада діє на підставі Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у Куликівській ОТГ.

3. Порядок подання проектних пропозицій

3.1. Вимоги до проектних пропозицій:

3.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

3.1.2. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

-       одна заявка – один об'єкт;

-       об’єкт загального користування;

-       актуальність для членів Куликівської ОТГ;

-       узгодженість мети та результату;

-       можливість реалізації протягом бюджетного року.

 

3.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Куликівської селищної ради.

3.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності Куликівської ОТГ і відповідати затвердженій містобудівній документації.

3.2. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, мають бути оформлені згідно вимог та мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 10 членів Куликівської ОТГ (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують (додаток 1 до Положення).

3.3. Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Куликівської селищної ради: селище Куликівка, вул. Миру,  67,   

е-mail:  kulikivska.selishna.rada@ukr.net

         Інформація щодо конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради у розділі «Громадський бюджет (бюджет участі)».

3.4. До проектної пропозиції автором обов’язково додається розрахунок витрат. 

3.5. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Куликівської селищної ради, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради у розділі «Громадський бюджет (бюджет участі)».

3.6. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.7. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

3.8. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій.

3.9. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4. Порядок розгляду проектних пропозицій

4.1. Загальний відділ Куликівської селищної ради (далі – Уповноважений робочий орган) разом з представником Координаційної ради веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Куликівської селищної ради.

4.2. Уповноважений робочий орган перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції. Передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Куликівської селищної  ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій              (додаток 2 до Положення);

4.3. У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

4.3.1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

4.3.2. Не є цілісними, а мають фрагментарний характер;

4.3.3. Суперечать затвердженим програмам Куликівської селищної ради, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами;

4.3.4. Суперечать чинному законодавству України;

4.3.5. Мають обмежений доступ для мешканців Куликівської ОТГ;

4.3.6. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

4.4. Уповноважений робочий орган Куликівської селищної ради оприлюднює подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради у розділі «Громадський бюджет (бюджет участі)» та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради.

4.5. За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам цього Положення та будуть представлені для голосування. Уповноважений робочий орган Куликівської селищної ради оприлюднює перелік на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради та в місцях, що будуть визначені для голосування.

4.6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

5. Організація голосування за проектні пропозиції та підрахунок голосів

5.1. Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени Куликівської ОТГ, які мають реєстрацію місця проживання або перебування в офіційних документах   через офіційний веб-сайт Куликівської селищної ради, після авторизації через систему BankID, шляхом заповнення електронної форми для голосування, або особисто шляхом направлення листа на адресу Куликівської селищної ради із прикладеною ксерокопією паспорта.

5.2. З переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні, окрім веб-сайту, можна буде ознайомитися в сільських адміністраціях.

5.3. Голосування  відбувається шляхом:

5.3.1. Он-лайн голосування на офіційному веб-сайті Куликівської селищної  ради, розділ «Громадський бюджет (бюджет участі)», шляхом заповнення відповідної електронної форми для голосування; авторизація – через систему BankID.

5.3.2. Особистого голосування листами на адресу Куликівської селищної ради.

5.4. Голосування за проектні пропозиції триває протягом періоду, визначеного Координаційною радою, після їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

5.5. В листах голосування або в  електронній формі для голосування громадяни можуть вибрати із запропонованих до 3 проектних пропозицій.

 

6. Встановлення підсумків голосування громадського бюджету

6.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за проектну пропозицію, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок бюджету участі Куликівської селищної ради, та оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

6.2. Підрахунок голосів:

- голоси, віддані під час он-лайн голосування на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради, за допомогою системи BankID підраховуються автоматично;

- голоси, віддані особисто шляхом написання листа, підраховують члени Координаційної ради й особи, відповідальні за проведення особистого голосування під час засідання, про дату і місце якого буде повідомлено через офіційний веб-сайт Куликівської селищної ради;

- відповідна інформація та сформований рейтинговий список проектних пропозицій буде представлено в сільських адміністраціях та на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

6.3. Результати голосування засвідчуються протоколом Координаційної ради.

6.4. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможцем визначають ту, яка має меншу вартість.

6.5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, що набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету Куликівської селищної ради, виділених на їх реалізацію на наступний рік.

6.6. У разі обмеження фінансових ресурсів громадського бюджету на реалізацію проектної пропозиції з рейтингового списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до перевищення сум, виділених для реалізації.

7. Реалізація проектних пропозицій та оприлюднення інформації

7.1. Проектні пропозиції, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до проекту Програми соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету на наступний рік.

7.2. Уповноважений робочий орган оприлюднює інформацію головних розпорядників бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та  використання коштів, пов'язаних з фінансуванням з громадського бюджету, зокрема на офіційному веб-сайті Куликівської селищної ради.

Гід державних послуг. Банер